ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายทรงพล    เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล : นายประทีป     โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายณัตติพงศ์     เหมปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายนำยสุริยา     จันทร์ลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายประชุม     เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายศรีนิล     เนื้อนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายนิพล     ขุนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อ-สกุล : นายเสิ่น     ผสมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

ชื่อ-สกุล : นางนฤมล     โตใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

ชื่อ-สกุล : นายธนเดช     สุขศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล : นายสนั่น     เกิดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นายสมัย     เฟื่องฟู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัญณา     คล้ายสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู

ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์     สงสัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล : นายรัฐวรณ์    ยอดเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ

ชื่อ-สกุล : นายทรงพล    เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-สกุล : นายประทีป     โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล : นายณัตติพงศ์     เหมปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล : นายนำยสุริยา     จันทร์ลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล : นายประชุม     เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล : นายศรีนิล     เนื้อนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล : นายนิพล     ขุนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล : นายเสิ่น     ผสมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-สกุล : นางนฤมล     โตใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-สกุล : นายธนเดช     สุขศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-สกุล : นายสนั่น     เกิดทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-สกุล : นายสมัย     เฟื่องฟู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-สกุล : นางสาวนัญณา     คล้ายสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์     สงสัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายรัฐวรณ์    ยอดเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign