ประวัติโรงเรียน

วันที่ก่อตั้ง : 1938-06-23

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

                   โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ก่อตั้งขึ้นนเมื่อ  

                    วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.2481  โดย  นายอนันต์  พยัคนันท์  ปลัดกิ่งอำเภอหัวหิน  พร้อมกับ  นายวิโรจน์  น้อยประเสริฐ  ศึกษาธิการ

                    กิ่งอำเภอหัวหิน  ด้วยเงินงบประมาณการประถมศึกษา  เป็นอาคารกึ่งถาวร  ยกพื้นใต้ถุนสูง  อยู่ในที่ดินบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน

                    หนองพรานพุก  ในปัจจุบันนี้ั

                     พ.ศ.2548-2505  โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มี  นายสมชาย  ฉิมโหมด  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่่

                    พ.ศ.2505-2511  โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มี  นายบุญลือ  สัมพันธารักษ์  เป็นครูใหญ่่         

                    พ.ศ.2505             ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข  เป็นเงิน  50,000  บาท  ในที่ดินจัดสรร  เพื่อให้พ้นเขตทหาร

                    พ.ศ.2511-2514   โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มี  นางศรีเกิดพ  ธรรมนันทต์  เป็นครูใหญ่่   

                    พ.ศ.2514-2526   มี  นายสมพงษ์  เที่ยงตรง   เป็นครูใหญ่่  

                    พ.ศ.2514             ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง  โดยได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาก่อสร้างในที่ดินแปลงใหม่  (ที่ดินปัจจุบัน)  ซึ่งมี

                                                   นายบุญมี  สุขศรี  บริจาคที่ดินให้  โดยได้สร้างอาคารแบบ  ป.1 ก  ด้วยเงินงบประมาณ138,000  บาท

                    พ.ศ.2515             รื้อถอนอาคารแบบ ป.1 ข  จากที่เดิม  มาสร้างเป็นโรงอาหาร  ด้วยงบประมาณ  3,700  บาท

                    พ.ศ.2518             เปิดขยายชั้นเรียน  ประถมศึกษาปีที่ 1 - 7  และได้สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  จากเงินบำรุงท้องที่และเงินบริจาค      

                                                  สมทบ

                     พ.ศ.2520             ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร  แบบ ป.1 จ  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  178,000  บาท

                     พ.ศ.2521             เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ยกเลิกการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 7  และสร้างศาลา  1  หลัง

                                                   งบประมาณจากเงินบริจาค  5,000 บาท  ปัจจุบันเป็นที่ปีระดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

                     พ.ศ.2522             สร้างส้วม  1  หลัง  เป็นเงิน  25,000  บาท

                     พ.ศ.2525             สร้างเสาธง  จากเงินบริจาค  2,000  บาท  และสร้างอาคาครเรียน  แบบ  สปช.102  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน

                                                   เป็นเงิน  490,000  บาท

                    พ.ศ.2526-2529   นายทองหล่อ  บุญเลี่ยม  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่และภายหลังได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

                    พ.ศ.2527             ได้งงบประมาณต่อเติมอาคาร  สปช.102/26  จำนวน  2  ห้องเรียน  เป็นเงิน274,900  บาท  และสร้าง

                                                  เรือนเพาะชำ  1  หลัง  เป็นเงิน10,000  บาท  ปัจจุบันเรือนเพาะชำถูกลมพายุพัดพังและได้ทำการรื้อถอนแล้ว  

                                                  และได้ขุดบ่อบาดาล  พร้อมทั้งทำระบบส่งน้ำ  ด้วยเงินบริจาค  เป็นเงิน  32,000  บาท   

                    พ.ศ.2529-2543   นายเฉลียว  เข็มเงิน  ได้ย้ายม่าเป็นอาจารย์ใหญ่

                     พ.ศ.2529             ได้เปิดขยาย  ชั้นอนุบาล  เด็กเล็ก  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                     พ.ศ.2530             ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารพยาบาล  เป็นเงิน  10,000  บาท

                     พ.ศ.2534             ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.203/26  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  517,200  บาท

                     พ.ศ.2536             ได้รับงบประมาณซ่อมแซมโรงอาหาร  โดยเปลี่ยนโครงหลังคา  เทพื้นและกั้นห้อง  เป็นเงิน  199,800  บาท                                                                      

                                                   และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  แบบ สปช.102/26  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  866,000  บาท

                     พ.ศ.2539             ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  3  ขวบ  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยเริ่มเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                                                   ปีที่่ 1  มีนักเรียน  19  คน  

Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign