ข้อมูลครูและบุคลากร

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชัญญา     สุจิตตกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางจุรีภรณ์     กฤติยาวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัญณา     คล้ายสังข์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวใจทิพย์     มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยมาภรณ์     นุ่มสวน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาต     จันทร์สมุทร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายไชยันต์     ม่วงน้อย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายวรุฒน์     ม่วงนาค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงศุภวรรณ     แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัณนารา    ใจสอาด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิษา     จิตตวิสุทธิกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลพร     ถนอมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายประหยัด     สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางกรรณิการ์     พัสลัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางอภัสสร    ฉิ่งเล็ก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวขัฒยา     ซาเสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลชนก    โออิฐ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายพรชัย     แก่นจักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวเขมิสรา    เพชรแท้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวโสภิรญาลักษณ์    จำปานิล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชัญญา     สุจิตตกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางจุรีภรณ์     กฤติยาวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัญณา     คล้ายสังข์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวใจทิพย์     มั่นคง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยมาภรณ์     นุ่มสวน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริชาต     จันทร์สมุทร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายไชยันต์     ม่วงน้อย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายวรุฒน์     ม่วงนาค
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงศุภวรรณ     แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัณนารา    ใจสอาด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอลิษา     จิตตวิสุทธิกุล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลพร     ถนอมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายประหยัด     สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางกรรณิการ์     พัสลัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางอภัสสร    ฉิ่งเล็ก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวขัฒยา     ซาเสน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลชนก    โออิฐ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นายพรชัย     แก่นจักษ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวเขมิสรา    เพชรแท้
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวโสภิรญาลักษณ์    จำปานิล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ไม่มีวิทฐานะ

Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign