ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองพรานพุกคนปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล : นายรัฐวรณ์    ยอดเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

ทําเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : นายสมชาย    ฉิมโหมด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 23 มิถุนายน พ.ศ.2481

ชื่อ-สกุล : นายบุญลือ    สัมพันธารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 สิงหาคม พ.ศ.2505

ชื่อ-สกุล : นางศรีเกิด    ธรรมนันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม พ.ศ.2511

ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์    เที่ยงตรง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 มกราคม พ.ศ.2514

ชื่อ-สกุล : นายทองหล่อ    บุญเลี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 15 มีนาคม พ.ศ.2526

ชื่อ-สกุล : นายเฉลี่ยว    เข็มเงิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 13 มิถุนายน พ.ศ.2528

ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์    สุขเกษม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2543

ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์    สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2545

ชื่อ-สกุล : นายปัญญา     แจ่มฤทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเร
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ตุลาคม พ.ศ.2558

ชื่อ-สกุล : นางสุภรดา    วรรณพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 26 ตุลาคม พ.ศ.2558

ชื่อ-สกุล : นายรัฐวรณ์    ยอดเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

ชื่อ-สกุล : นายสมชาย    ฉิมโหมด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1938-06-23
ชื่อ-สกุล : นายบุญลือ    สัมพันธารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1962-08-01
ชื่อ-สกุล : นางศรีเกิด    ธรรมนันต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1968-01-01
ชื่อ-สกุล : นายสมพงษ์    เที่ยงตรง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1971-01-01
ชื่อ-สกุล : นายทองหล่อ    บุญเลี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1983-03-15
ชื่อ-สกุล : นายเฉลี่ยว    เข็มเงิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1985-06-13
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์    สุขเกษม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2000-11-21
ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์    สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2002-11-21
ชื่อ-สกุล : นายปัญญา     แจ่มฤทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเร
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2015-10-01
ชื่อ-สกุล : นางสุภรดา    วรรณพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2015-10-26
ชื่อ-สกุล : นายรัฐวรณ์    ยอดเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2020-10-21
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign