ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1077280162
รหัสโรงเรียน 8 หลัก : 77020052
รหัสโรงเรียน 6 หลัก : 280162
ชื่อโรงเรียนภาษาไทย : โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ : Bannongpranpuk School
ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ก่อตั้ง : 1938-06-23
วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ / ปรัชญา “สร้างคนดี มีความรู้ คู่สุขภาพ ซึมซาบความเป็นไทย หัวใจพอเพียง”
พันธกิจ / เป้าประสงค์ :

พันธกิจ           1.จัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กวัย 4 – 6 ปี  อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                  2.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กวัยย่างเข้าปีที่ 7 – 16 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                   3.สร้างจิตสำนึก รักความเป็นไทยและพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์     1. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

                           2.นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                           3.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

                           4.นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสนุข

                   5.นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทยและมีพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ที่อยู่เลขที่ : 376 หมู่ 1
ตำบล : ทับใต้
อำเภอ : หัวหิน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ : 77110

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign