อาคารสถานที่

อาคารเรียน
ป.1ก
สร้างปี 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
สร้างปี 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
สร้างปี 2536
อาคารเรียน
105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้างปี 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร
สร้างปี 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารอเนกประสงค์
สร้างปี 2535
ส้วม
สปช.601/26
สร้างปี 2545
ส้วม
สปช.601/26
สร้างปี 2546
ส้วม
ส้วม
สร้างปี 2549
ส้วม
อื่น อื่น
สร้างปี 2553
ส้วม
อื่น อื่น
สร้างปี 2560
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
สร้างปี 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้างปี 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
สร้างปี 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้างปี 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
สร้างปี 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
สร้างปี 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
สร้างปี 2557
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign