ระบบสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่
×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SmartOffice"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบรายงานงบประมาณสพป.ปข.2 BRS"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบการบริหารจัดการ สพป.ปข.2 AMSS"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียน (ผอ.สพป.ปข.2)"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบเงินเดือนครูและบุคลากร"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบเพิ่มเลข G นักเรียนต่างชาติ G Code"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบขออนุมัติไปราชการ (ผอ.โรงเรียน)"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2564"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบอาหารกลางวันนักเรียน School Lunch"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบข้อมูลครูและบุคลากร Obec-Emis"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ITA Online"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน CCT"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : OBECMail "
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

×

แก้ไขข้อมูลระบบชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ×

แจ้งเตือนหากกดยืนยันข้อมูล
"ระบบ : แบบรายงานการไปราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน"
จะถูกลบและไม่สามารถกูเคืนกลับมาได้

ยกเลิก

ที่
ชื่อระบบ
ลิงค์ที่อยู่ระบบ
1
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SmartOffice http://122.154.73.174/i_news_show2.php?id=1440
2
ระบบรายงานงบประมาณสพป.ปข.2 BRS http://brs.pkn2.go.th/brs_2564/
3
ระบบการบริหารจัดการ สพป.ปข.2 AMSS http://amss.pkn2.go.th/
4
ระบบรายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียน (ผอ.สพป.ปข.2) http://goschool.obec.expert/
5
ระบบเงินเดือนครูและบุคลากร http://esalary.pkn2.go.th/login.php
6
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
7
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis https://www.pkn2.go.th/i_news_show2.php?id=2103
8
ระบบเพิ่มเลข G นักเรียนต่างชาติ G Code http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
9
ระบบขออนุมัติไปราชการ (ผอ.โรงเรียน) http://travel.pkn2.go.th/login.php
10
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2564 https://portal.bopp-obec.info/obec64/
11
ระบบอาหารกลางวันนักเรียน School Lunch http://122.154.73.174/i_news_show2.php?id=1430
12
ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec https://bobec.bopp-obec.info/
13
ระบบข้อมูลครูและบุคลากร Obec-Emis https://personal.bopp-obec.info/login.php
14
ITA Online https://www.pkn2.go.th/i_news_show2.php?id=1986
15
ระบบปัจจัยนักเรียนยากจน CCT https://cct.thaieduforall.org/
16
OBECMail http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
17
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC https://smart.obec.go.th/
18
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) http://122.154.73.174/i_news_show2.php?id=1922
19
แบบรายงานการไปราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUA57emxax6UiN4SyJ-UF3bd71n0xFotSmbduxCd9aEotpGA/viewform
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign