ITA Online 2566 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
MJN7OQ.png

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินงานเพื่อป้องการการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


< ย้อนกลับ
Web Design by : M.Varut DogTd WebDesign